Najnovšie produkty

Powered by Ext-Joom.com

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti AGRO – HRON, s.r.o., so sídlom Ľ.Podjavorinskej 5202/50, 984 01 Lučenec, IČO: 45969841, DIČ: 2023157961, IČ DPH: SK2023157961, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 19374/S a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou AGRO –HRON, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.lov.sk

Objednávanie tovaru
Pre objednanie tovaru kliknite myšou na príslušnú komoditu a táto bude vložená do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej "Záväzne objednať". Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy a tovar Vám bude v príslušnej lehote dodaný.

Dodacie lehoty
Dodacia lehota je pri rôznych druhoch tovaru individuálna.pričom je našou snahou vyexpedovať tovar v čo najkratšom čase.V prípade dlhšej čakacej doby oznamujeme danú skutočnosť klientovi bezodkladne.
Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť.
Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru
Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérskou službou. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby
Tovar zasielame na území SR formou dobierky

Poštovné a iné poplatky
K celkovej cene za tovar je pripočítané príslušné balné, poštovné a poistenie, podľa aktuálnej cenovej kalkulácie prepravcu.

Záruka na tovar
Na všetok zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Na zakúpené zbrane a optiku sa vzťahuje individuálna záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.

© 20014 AGRO – HRON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od AGRO - HRON, s.r.o. zakázané.